Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5892
Title: Mediegenre, identifikation og reception
Issue Date: 30-May-2013
Publisher: SMID - Society of Media researchers In Denmark
Description: I artiklen sætter forfatterne fokus på forholdet mellem personer, der ser 
 på personer i tv. Udgangspunktet er receptionsanalysen og den motiva-
 tion for tv-sening, der er forbundet med, at tv-seere relaterer sig til og 
 identificerer sig med personer, der optræder på tv (tv-værter, medvir-
 kende osv.). Med afsæt i en funktionsorienteret definition af genrebe-
 grebet (forskellige genrer etablerer forskellige forventninger, indlevel-
 ser osv. hos modtageren) gennemgår forfatterne forskellige teoretiske 
 positioner, der hver især byder på forskellige forestillinger om forholdet 
 (medie-)tekst og modtageren. Det drejer sig om psykosemiotik,kogniti-
 onsteori, parasocial interaktionsteori, mikrosociologisk medieteori og 
 spilteori, som alle har et mere eller mindre eksplicit bud på, hvordan 
 medie og modtagere etablerer relationer som en central del af medie-
 brugerens motivationer og oplevelser. De forskellige teorier om identi-
 fikation danner ifølge forfatterne et kontinuum, spændende fra teorier 
 om den stærke indlevelse til den mere overfladiske indlevelse. Forfat-
 terne advokerer for en mere nuanceret brug af begrebet identifikation, 
 til forskel fra en generel brug af begrebet, som ikke medreflekterer de 
 forskellige teoridannelsers forskellige syn på f.eks. magtforholdet mel-
 lem medie og modtager, og som derfor kan have store konsekvenser 
 for analysens resultater.
URI: http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5892
Other Identifiers: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1275
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=2005&volume=21&issue=38&spage=
Appears in Collections:Social Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.